Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory: ruch w kierunku mechanizmu cd

Miocyty sercowe polegają na tych wyspecjalizowanych strukturach zarówno do mechanicznego, jak i elektrycznego sprzężenia syncytium mięśnia sercowego (12). Desmosomy mogą chronić inne połączenia przed naprężeniami mechanicznymi, ale są również zaangażowane w organizację struktury interkalowanego dysku. Zależna od Desmosom orkiestracja miejscowej błony i domen cytoplazmatycznych może być kluczowa dla wielu fizjologicznych funkcji interkalowanego dysku (12). Na przykład destabilizacja kompleksów adhezji komórkowej może zaburzać kinetykę rotacji złącza szczelinowego, prowadząc do heterogennego przewodzenia, potencjalnie przyczyniającego się do arytmii w ARVC (13, 14). Figura Specyficzne dla serca ograniczenie desmoplakiny desmosomalnej białka powoduje nuklearne zlokalizowanie plakoglobiny i zmniejszoną sygnalizację Wnt / a-kateniny, rekapitulując ludzki ARVC. Read more „Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory: ruch w kierunku mechanizmu cd”

Cierpliwość opłaca się w naprawie kręgosłupa ad 5

Jednak pomimo tych wyzwań ekscytujące dane przedstawione przez Lu i współpracowników, w przeciwieństwie do ograniczonego powrotu do zdrowia i braku alternatyw dla większości pacjentów z SCI, wróżyły niezmiernie dobrze dla wartości tej strategii leczenia w przyszłości. Przyszłe studia bez wątpienia skoncentrują się na tych kwestiach jako logicznych następnych krokach w tej prowokacyjnej pracy, która będzie postępować w klinice. Lu i in. dzięki temu prowokacyjnemu raportowi zrobili wielką usługę dla badaczy w tej dziedzinie, jak również dla ich przyszłych pacjentów. Podkreślając powolny, ale stały charakter dojrzewania komórek dawców ludzkich i integrację obwodów, i przekonująco wykazując, że rekonstrukcja obwodu po przeszczepie w uszkodzonym rdzeniu kręgowym jest wykonalna i skuteczna, badanie to przyczyniło się do rozwoju terapii zastępczej komórek w celu naprawy kręgosłupa jak również dla innych strukturalnych zaburzeń OUN. Read more „Cierpliwość opłaca się w naprawie kręgosłupa ad 5”

Gra typu „znajdź i ukryj” między limfocytami T z ograniczonym Cd1 a wirusami herpeswirusa ad

Rozpoznanie CD1 w kontekście infekcji wirusowej nie jest dobrze poznane. Ludzkie cząsteczki CD1 są kodowane przez 5 genów, CD1A, CD1B, CD1C, CD1D i CD1E, a każde białko ma różne właściwości wiążące lipidy i właściwości traffickingu. Limfocyty T z ograniczonym CD1d obejmują limfocyty T NK, które eksprymują CD161 (odpowiadające NK1.1) i często posiadają niezmienne TCR, jak również komórki T z różnie rearanżowanymi TCR (6, 7). Jest dobrze ustalone, że limfocyty T z ograniczonym CD1 i CD1d odgrywają istotną lub ważną rolę w kontrolowaniu zakażeń bakteryjnych, szczególnie w przypadku zakażenia prątkami (6. 8). Read more „Gra typu „znajdź i ukryj” między limfocytami T z ograniczonym Cd1 a wirusami herpeswirusa ad”

Transgeniczne zwierzęta mogą pomóc w rozwiązaniu lepkiej sytuacji w mukowiscydozie ad 5

Wysokie poziomy VIP podnoszą cAMP wystarczająco do aktywacji obu Cl. i kanały K +, jak wcześniej sugerowali Choi i in. (10). (C) cAMP podnosi [Ca2 +] i, który następnie aktywuje boczne kanały K +, jak opisali Lee i Foskett (9). (D) Jeśli efekty cAMP na [Ca2 +] i są w jakiś sposób wzmocnione, VIP może wywołać Cl. Read more „Transgeniczne zwierzęta mogą pomóc w rozwiązaniu lepkiej sytuacji w mukowiscydozie ad 5”

Za dużo PABP, za mało tłumaczenia ad

Te wzajemne oddziaływania powodują powstawanie zamkniętej pętli mRNA i aktywację translacji (C). W wielu dobrze udokumentowanych modelach wczesnego rozwoju zaobserwowano, że podzbiory matczynych mRNA są przechowywane w obojętnej translacyjnie formie w cytoplazmie (3). Ten stan zawieszonej animacji jest zwykle zależny od poprzedniego etapu, w którym ogony poli (A) tych mRNA są skrócone do takiego stopnia, że PABP prawdopodobnie nie wiąże już w poziomach wystarczających do wspierania translacji (4). Późniejsza aktywacja translacyjna tych przechowywanych mRNA podczas mejotycznego dojrzewania lub wczesnej embriogenezy została przypisana wydłużeniu poli (A), procesowi określanemu jako poliadenylacja cytoplazmatyczna (3, 5). Tak więc, co jest tak uderzające i szczególne w kontroli translacyjnej w spermiogenezie ssaków, jest widoczne odwrócenie tego wzorca. Read more „Za dużo PABP, za mało tłumaczenia ad”

Nowatorski epitop rodzi nową drogę rozwoju cukrzycy typu 1 czesc 4

Powoduje to wzrost produkcji PPI i prezentacji PPI na obu. komórki i rezydentne komórki dendrytyczne. Może to spowodować zwiększoną wrażliwość na zabijanie. komórki przez limfocyty T CD8 + (7), jak również lokalną proliferację efektorów stymulowanych przez rezydentne komórki dendrytyczne. Model ten rodzi pytanie, co jest początkowym incydentem, który wyzwala odpowiedź komórek T CD8 + swoistą dla PPI. Read more „Nowatorski epitop rodzi nową drogę rozwoju cukrzycy typu 1 czesc 4”

Korzyści powstrzymania: kluczowa rola IL-13 w homeostazie glukozy w wątrobie ad

Kilka prozapalnych cytokin, w tym TNF-a, aktywuje JNK, który hamuje sygnalizację receptora insuliny przez fosforylację seryny i inaktywację jej docelowego miejsca, IRS-1. Pojawiła się nowa koncepcja przesłuchu między układem odpornościowym a metabolizmem, wspierana przez koncepcję, że integracja wykrywania substancji odżywczych i patogenów z reakcjami immunologicznymi jest pożądana z perspektywy ewolucyjnej, ponieważ montowanie odpowiedzi zapalnej jest drogie pod względem metabolicznym (5). Nowa rola IL-13 Badanie autorstwa Stanya et al. w tym numerze rozwija nasze zrozumienie zawiłych związków między układem odpornościowym a metabolizmem (6). Poprzez badanie dwóch różnych szczepów myszy z genetycznie niedoborem IL-13, kluczowej cytokiny w przeciwzapalnym (znanym również jako Th2 lub M2) ramieniu układu immunologicznego, autorzy wykazali, że IL-13 jest niezbędna do prawidłowego supresji glikemii w okresie poposiłkowym produkcja. Read more „Korzyści powstrzymania: kluczowa rola IL-13 w homeostazie glukozy w wątrobie ad”

Autofagia: proces deregulacji w procesie starzenia i chorób ludzi czesc 4

W związku z tym hamowanie reakcji enzymatycznych wymaganych do biosyntezy acetylo-koenzymu A stanowi skuteczne, nietoksyczne podejście do stymulacji autofagii (14, 15). Co więcej, autofagia może być wywołana wieloma rodzajami stresu subletalnego (hormotycznego). Tak więc, kilka zatwierdzonych przez FDA lub bez recepty leków stymuluje autofagię, ale najczęściej ma działanie plejotropowe, co utrudnia analizowanie wkładu zwiększonego strumienia autofagicznego w ich działaniach terapeutycznych na pacjentach (2). Niektóre z tych środków są obecnie badane w badaniach klinicznych (tabela 1). Tabela Bieżące badania kliniczne badające terapeutyczną modulację autofagii Terapia genowa w celu zahamowania autofagii. Read more „Autofagia: proces deregulacji w procesie starzenia i chorób ludzi czesc 4”

Pobudzający sposób na polepszenie odpowiedzi limfocytów T na szczepionki wektorowirusowe

Szczepionki pozostają jednym z najbardziej opłacalnych środków ochrony zdrowia publicznego. Pomimo trwających wysiłków wciąż nie ma w pobliżu ochronnych szczepionek przeciwko rakowi i wielu chorobom zakaźnym, w tym malarii, gruźlicy i HIV / AIDS. Większość badaczy uważa, że aby odnieść sukces przeciwko tym trudnym celom, potrzebne są szczepionki, które generują silne odpowiedzi komórek T. W tym wydaniu JCI, Salek-Ardakani i in. pokazują, w jaki sposób względna wirulencja wirusa / wektora szczepionki wpływa na generowane komórki T pamięci CD8 + i jak można poprawić odpowiedź. Read more „Pobudzający sposób na polepszenie odpowiedzi limfocytów T na szczepionki wektorowirusowe”

Kryptokoki w bramie mózgowej: złamać i wejść lub użyć konia trojańskiego czesc 4

Chociaż obserwacja ta zapewnia bezpośrednie eksperymenty in vivo na modelu transcytozy inwazji mózgu kryptokokowego (Ryc. 1), warto zatrzymać i rozważyć zalety i ograniczenia tego systemu w interpretacji danych. Główną zaletą infekcji dożylnej jest to, że pozwala ona badaczowi kontrolować czas inwazji krwi, tak aby możliwa była wizualizacja procesu chorobotwórczego w czasie rzeczywistym. Jednak infekcja dożylna może lub nie odzwierciedlać naturalnego sposobu rozprzestrzeniania się mózgu. Istnieje szerokie porozumienie w tej dziedzinie, że początkowym miejscem infekcji człowieka jest płuco, a rozprzestrzenianie pozapłucne występuje tylko u gospodarzy, których układ odpornościowy nie może kontrolować grzyba w płucach. Read more „Kryptokoki w bramie mózgowej: złamać i wejść lub użyć konia trojańskiego czesc 4”