Deubiquitinase USP44 jest supresorem guza, który chroni przed błędną agregacją chromosomu

Mitozynowy punkt kontrolny odgrywa ważną rolę w zapobieganiu błędom segregacji chromosomów i wytwarzaniu aneuploidalnego potomstwa. W tym numerze Zhang et al. zbadać myszy i komórki pozbawione enzymu deubikwitynującego USP44. Nieoczekiwanie okazało się, że USP44 zapobiega błędom segregacji chromosomu poprzez funkcję niezależną od wcześniej zidentyfikowanej roli w mitozynowym punkcie kontrolnym. Zwierzęta Usp44-null rozwijają aneuploidię i doświadczają zwiększonego tempa powstawania nowotworów, co implikuje USP44 jako nowy supresor guza. Ubikwitynacja to odwracalna potranslacyjna modyfikacja, która reguluje szeroki zakres procesów komórkowych. Ubikwityna jest małym, 76-aminokwasowym białkiem, które może być kowalencyjnie sprzężone za pomocą ligaz ubikwityny z białkami komórkowymi i samo z siebie, tworząc rozbieżne łańcuchy z różnymi wiązaniami lizyny. Substraty oznaczone polimerem cząsteczek ubikwityny są często celem zniszczenia przez proteasom 26S. Ligazy ubikwityny są równoważone przez deubikwitynazy (DUB), które usuwają cząsteczki ubikwityny uprzednio dodane do docelowych białek. Pomimo ich znaczenia w kontrolowaniu homeostazy białka, substraty i funkcje fizjologiczne większości DUB pozostają nieznane (1). W tym numerze Zhang et al. zbadać rolę proteazy 44 specyficznej dla ubikwityny DUB (USP44) w zapewnieniu dokładnej segregacji chromosomów i odkryć nową rolę tego enzymu jako supresora guza (2). Dzielenie genomu Za każdym razem, gdy komórka dzieli się, musi podzielić swój replikowany genom, aby zapewnić, że każda nowa komórka potomna otrzymuje pojedynczą kopię każdego chromosomu. Aneuploidia lub nieprawidłowa liczba chromosomów wynika z błędów w segregacji chromosomów podczas mitozy i jest niezwykle powszechną cechą charakterystyczną dla ludzkich nowotworów. Ponad dekadę temu zaproponowano aneuploidię w celu promowania onkogenezy, ale obecne dowody sugerują, że jej rola jest złożona, zarówno pobudzająca, jak i hamująca proces nowotworzenia, w zależności od kontekstu genetycznego, w którym występuje (3). Aneuploidia często powstaje w wyniku podstawowej niestabilności chromosomów (CIN), stanu charakteryzującego się częstymi i ciągłymi błędami segregacji chromosomu podczas podziału (4). Główną gwarancją ochrony przed CIN jest mitozynowy punkt kontrolny (znany również jako punkt kontrolny montażu wrzeciona), mechanizm nadzoru, który działa w każdym przedziale, aby zapobiec błędom segregacji chromosomów i powstałej aneuploidii (5). W mitozie tworzy się dwubiegunowy aparat wrzecion mikrotubul, aby segregować chromosomy do komórek potomnych. Chromosomy przyłączają się do mikrotubul wrzeciona mitotycznego w białkowym kompleksie znanym jako kinetochor. Nieprzyłączone kinetochory uwalniają sygnał hamujący, który kończy się tworzeniem kompleksu białkowego, który wiąże się z CDC20 i zapobiega jego aktywacji kompleksu promującego anafazę (APC), ligazy ubikwitynowej E3 (Figura 1)
[więcej w: zespół hiperstymulacji jajników, badania do książeczki sanepidowskiej, grzybica przewodu pokarmowego leczenie ]
[podobne: sedatif pc opinie, desmosomy, odruch bezolda jarischa ]